Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
PDF Drucken E-Mail

 

Обява прием 2022/2023 - - > download

Брошура прием 2022/2023 - - > download


Свободни места по паралелки за III етап на класиране - - > Изтегли

Подаване на заявления за участие в III етап на 26 и 27 юли 2022 г. в Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" от 8:00 часа до 18:00 часа в кабинет 17


Съгласно Заповед №РД06-351/17.06.2022 г. на началника на Регионалното управление на образованието Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" е училище, в което ще се приемат заявления за участие в класирането за прием на ученици в VIII клас.

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година --> Сайт РУО - гр. Шумен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

Дати: 05.07.2022 г., 06.07.2022 г. и 07.07.2022 г. в Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" от 8:00 часа до 18:00 часа

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

Дати: 26.07.2022 г.  и 27.07.2022 г. в Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" от 8:00 часа до 18:00 часа

Кандидатстване след завършване на основно образование - линк към сайт на МОН

onlain кандидатстване след 7. клас -> https://infopriem.mon.bg/home

Наредба №10 за организациите на дейностите в училищното образование

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, определен със Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката

 

Учениците от профил Английски език:

 • В края на 8-ми клас започват часовете по техника на превода на оригинален текст.

ü По желание могат да защитят сертификатите на Cambridge University – FCE (First certificate of English),
CAE (Certificate in Advanced English) и CPE (Certificate in Proficiency of English).

 • Гимназията осигурява и провежда изпити за владеене на английски език като чужд език на Cambridge English Language Assessment.
 • Участват в конкурса на Българска асоциация по четене за стипендия за обучение в САЩ и Великобритания.
 • Изучават на английски език в IX и Х клас три общообразователни предмета.

Учениците от профил НЕМСКИ ЕЗИК:

 • В края на IX клас се прави подбор за включване в групата за немска езикова диплома B2/C1. Подготовката по този

проект продължава до XII клас, когато немска комисия оценява езиковите им знания. Дипломите DSD B2/C1

дават възможност за следване в немски университети без полагане на допълнителни изпити.

 • В X клас участват в конкурс за немски стипендии за ваканция в Германия.
 • Кандидатстват за DAAD стипендия, която финансира следването в Германия.
 • Изучават на немски език три общообразователни предмета в IX и Х клас.

DSD Diploma - DOWNLOAD

При успешно полагане на изпита ученикът получава сертификат за висока степен на владеене на немски език (В2 – С1), който удостоверява нивото на знания, необходимо при кандидатстване в Германия и позволява на учениците да кандидатстват в немски и австрийски висши учебни заведения

Немската езикова диплома представлява официален документ, доказващ съответните езикови компетенции.

 • Преподаватели

В специализираните паралелки обучението по немски език се води от  преподаватели- германисти, работещи в ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“.


От 2012/2013г. и досега  г-н Константин Пригниц е координатор на програмата за Североизточна България.

 • Прием
Класирането се извършва в края на всяка учебна година според бал, образуван от:
 1. Годишна оценка по немски език в VIII клас.
 2. Срочна оценка по немски език за първи срок на IX клас.
 3. Оценка /до стотни/ от класна работа по немски език за втори срок в IX клас.
 • Изпит за придобиване на DSD В2/C1

Положеният в училище писмен изпит през първи срок в 12 клас се изпраща за проверка в Германия, след което се провежда устен изпит пред комисия от двама български преподаватели и един председател от немска страна.

 • Значимост на DSD В2/C1

Немската езикова диплома В2/C1 е сертификат, който удостоверява владеенето на немски език на ниво В2 или C1 според Общата европейска езикова рамка. 
Това са необходимите за следване в немско/австрийско висше учебно заведение познания по езика.

Немската езикова диплома е удостоверение за квалифицирано владеене на езика при навлизане в професионалния живот – както у нас, така и  в чужбина.
Същевременно DSD - обучението е педагогически инструмент за модерно преподаване на немски като чужд език.

Ежегодно Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” гр. Шумен, се радва именно поради въвеждането на Немската езикова диплома на специална подкрепа от немска страна, намираща израз в:
- периодична квалификация на учителите по немски език, включваща обучителни семинари, курсове и конференции в България и Германия;
- осигуряване на възможност за кандидатстване за стипендии в Германия за ученици  и учители;
- снабдяване с учебни помагала , видео/ аудио-техника и специализирана немска литература.

 • Материална база

В хода на инициативата за училищно партньорство на Федералното министерство на външните работи през последните години българските DSD-училища бяха интензивно финансово подпомагани.

ПЕГ разполага със съвременни учебни и помощни пособия, с кабинет, оборудван с модерна медийна техника, чрез проект, реализиран от немска страна.

Чрез въвеждането на изпита за Немска езикова диплома В2/C1 (който съществува повече от 30 години и в който годишно понастоящем вземат участие над 6 000 ученици от 51 страни от целия свят) в нашата гимназия се дава възможност за  световно признание на езиковите познания на учениците ни от езиковите групи.

Учениците изучаващи РУСКИ ЕЗИК:

 • Участват в международна ролева игра “Global Question” и “Глобальный въпрос” на ЮНЕСКО.
 • Участват в различни конкурси на Руски културен център.
 • Участват в интернет - проект на ЮНЕСКО  «Learning for the Future» «Обучение для будущего»

Какво още ви предлага ПЕГ?

 • По желание могат да вземат участие в Националното  онлайн оценяване на дигитални компетентности –

самостоятелно ниво на владеене по европейската реферетна рамка за оценяване за придобиване на удостоверение, издадено от МОН

 • Участие в международни и вътрешно училищни проекти.
 • Осигурени са учители - чужденци.

Rounded Rectangle: Г Р А Ф И К
на дейностите по приемането на ученици
след завършен VII клас за учебната 
2021-2022г.
Rounded Rectangle: ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ  
“Никола Йонков Вапцаров”
град Шумен
Rounded Rectangle: ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2021/2022
 година

ü АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с втори чужд език немски 26 ученици

ü АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с втори чужд език руски 26 ученици

ü НЕМСКИ ЕЗИК с втори чужд език английски 52 ученици

ü СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ с интензивно изучаване на английски език 26 ученици

Rounded Rectangle: БАЛООБРАЗУВАНЕ

Сбор от: удвоения брой точки от НВО по български език и литература и от НВО по математика; оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.