Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Административни услуги PDF Drucken E-Mail

Издаване на диплома за средно образование  - - - - > изтегли

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - - - - > изтегли

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - - - - > изтегли

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - - - - > изтегли

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - - - - > изтегли

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - - - - > изтегли

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища- - - - > изтегли

Уведомление за издаване на удостоверение за преместване на ученик- - - - >изтегли

Декларация за информирано съгласие на родител при приемане на ученик- - - - >изтегли

Предоставяне на удостоверение за преместване и други документи за записване в приемащото училище- - - - >изтегли

Заявление за преместване - от родителя до директора на училището, в което се е обучавал ученикът- - - - >изтегли

Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием;

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

- - - - > изтегли