Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Образци на документи PDF Print E-mail

Заявление до класен ръководител за освобождаване до три дни - - - - - -> изтегли

Заявление до директора за  освобождаване до седем дни            - - - - - -> изтегли

Заявление за промяна на годишна оценка при завършване на XI/XII клас  - - - - - -> изтегли

Заявление за промяна на окончателна оценка при завършване на първи/втори гимназиален етап  - - - - - -> изтегли

 

Преместване на ученик:

Уведомление за издаване на удостоверение за преместване на ученик- - - - - ->изтегли

Декларация за информирано съгласие на родител при приемане на ученик- - - - - ->изтегли

Предоставяне на удостоверение за преместване и други документи за записване в приемащото училище- -  - - ->изтегли

Заявление за преместване - от родителя до директора на училището, в което се е обучавал ученикът- - - - - ->изтегли

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование- - - - - ->изтегли