Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
COVID-19
Карантинирани ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Цветанка Иванова   
Събота, 22 Януари 2022 23:02

 

 

Последно променен на Понеделник, 09 Май 2022 14:13
 
Документи за ОРЕС ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Цветанка Иванова   
Събота, 22 Януари 2022 23:01
  1. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни pdf- - - - - -> изтегли word- -> изтегли
  2. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка pdf - - - - - -> изтегли word- -> изтегли
  3. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда по желание pdf - - - - - -> изтегли word- -> изтегли
  4. Декларация за  обучение от разстояние в електронна среда pdf- - - - - -> изтегли word- -> изтегли
  5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици над 14 - годишна възраст- - - - - -> изтегли
  6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици под 14 - годишна възраст- - - - - -> изтегли

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Прекратяване на обучението от разстояние в електронна среда:
Обучението от разстояние в електронна среда се прекратява:
1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;
3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията задължения.

Последно променен на Сряда, 16 Февруари 2022 22:32
 
Важна информация ПДФ Печат Е-мейл

 

Обучение от разстояние в електронна среда


Нормативни актове:

Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) (ДВ, бр. 79 от 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)

Какво е обучение от разстояние в електронна среда?
– Обучение, което се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като обучаващият и обучаемите не се намират физически на едно и също място;
– Включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване;
– Извършва се от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.

Условия и ред за организиране на обучение от разстояние в електронна среда  (ОРЕС):

Обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО (чл. 115а, ал. 3 от ЗПУО; чл. 40а, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):
– Осъществява се за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.

– Подава се заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ – при здравословно причини, при които ученикът не може да посещава училище.

– Директорът информира родителят за възможността училището да осигури ОРЕС не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението.

– За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед.

– Обучението от разстояние в електронна започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.

– До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

Обучение от разстояние в електронна среда за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка (чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО; чл. 40а, ал. 4 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):
– Осъществява се за отделен ученик в дневна, индивидуална или комбинирана форма на обучение до края на извънредната епидемична обстановка:
1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; (Приложение)
2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

– Подава се заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ по т. 1 и т. 2. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

– По т. 3 се подава заявление чрез директора на училището до началника на регионалното управление на образованието. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

– В деня на подаването на документите по т. 3 директорът на училището ги изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище.

– Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от разстояние в електронна среда за ученика по т. 3 в срок 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението и уведомява родителя и директора на училището.

– За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед след получаване на разрешението от началника на РУО.

– Обучението от разстояние в електронна среда започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.

– До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

Забележка:
1. В Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, град Шумен обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно чрез Microsoft Teams.
2.
Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се  поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо  образование.


Заповед №РД09-4813/03.12.2021 г. относно организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки - - > изтегли тук

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА (Приложение към Заповед № № РД09-4814/03.12.2021г.) - - > изтегли тук

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА (Приложение към Заповед № РД09-4756/ 30.11.2021 г.) - - > изтегли тук

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА (Приложение към Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 г.) - - > изтегли тук

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. В УСЛОВИЯ НА COVID-19 В ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - - > изтегли тук

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНИТЕЛЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. В ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"  - - > изтегли тук

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА (публ. 08.09.2021 г.) - - > изтегли тук

ОГРАНИЧАВАНЕ ДОСТЪПА НА ВЪНШНИ ЛИЦА ДО СГРАДАТА НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"- - > изтегли тук

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ - МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА  COVID-19 И ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - - - - - - > DOWNLOAD

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка - - > DOWNLOAD

Подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията

Асоциация „Родители“ наръчник за родители

Брошурата с препоръки за безопасна работа в Интернет

Списъкът с препоръчителни мерки (Приложение № 1) е с примерни решения и е първоначален и отворен. На електронна страница https://www.mon.bg/bg/100876 той ще бъде постоянно допълван на база решения, приложени и споделени от училищата чрез РУО

Предпазвайте себе си и околните от заболяване

Стъпки при поставянето и махането на лични предпазни средства